Podatki izžrebanca:

Ime in priimek: Ferdo Breza
Naslov: Ustje 12, 1275 Šmartno pri Litiji

Čestitamo!


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »100 litrov goriva«

Naziv nagradne igre

»100 litrov goriva« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra,v kateri bo organizator podelil glavno nagrado udeležencu nagradne igre, , ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

Nagrade so:

  • 1. mesto (100 litrov goriva bencin ali dizel po želji izžrebanca)

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 13.3.2019 do 20.12.2019

Definicije pojmov

Organizator nagradne igre je Trendmart d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji so objavljena na spletni strani www.trendmart.si in dostopna na sedežu podjetja Trendmart d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče.

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, stara 14 let ali več, ki v času trajanja nagradne igre izpolni listek nagradne igre in odgovori na nagradno vprašanje ali pa tako da odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani www.trendmart.si.

Za osebe, mlajše od 15 let, morajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri podpisati njegovi starši ali drugi zakoniti skrbniki.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

Soglašanje z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, segmentacije in profiliranja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Postopek izbora nagrajenca

Organizator bo nagrade bo priredil 20.12.2019 žrebanje med vsemi udeleženci, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Objava nagrajenca

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni  21.12.2019 na spletni strani   www.trendmart.si.

Nagrade in prevzem

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

  •  1. mesto (100 litrov goriva bencin ali dizel po želji stranke)

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in menjava za denar ni možna.

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno odgovornost.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-pošti ali pošti najkasneje dne 25. 11. 2019 in lahko nagrado prevzamejo pod svojim imenom na sedežu organizatorja, Trendmart d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

Zasebnost in varstvo podatkov

V Trendmart d.o.o.., se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem, lahko Trendmart d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče (organizator nagradne igre) obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja pravil in pogoji sodelovanja pri nagradni igri »100 litrov goriva«. Trendmart d.o.o. bo vaše osebne podatke obdeloval izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju pravil in pogojev sodelovanja pri nagradni igri »100 litrov goriva« ter za namene, v katere ste posebej privolili.

Trendmart d.o.o. bo ob izpolnitvi »Izjave o odgovornosti« od vas prejela naslednje podatke: Ime in priimek, naslov in telefonska številka, leto rojstva.

Trendmart d.o.o. navedene osebne podatke, s prijavnega obrazca obdeluje za naslednje namene:

  1. organizacija in izvedba nagradne igre,
  2. obveščanje o prejemu nagrade,
  3. javna objava imena in priimka na spletni strani www.trendmart.si
  4. davčna obdelava podatkov o nagrajenih udeležencih (v primeru nagrajenega udeleženca, ki želi nagrado prevzeti bo Trendmart d.o.o. obdeloval tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in davčno številko),
  5. namene obdelave, v katere ste posebej privolili.

Trendmart d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-3. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani še 12 mesecev po zaključku nagradne igre; osebne podatke, ki jih obdeluje za namen iz 4. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani do preteka zastaralnih rokov skladno z davčnimi predpisi; osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 5. točke prejšnjega odstavka, pa za ta namen hrani do preklica privolitve z vaše strani, razen če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače.

Vaše osebne podatke lahko v imenu in za račun Trendmart d.o.o. ter po njenih pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Trendmart d.o.o., s katerimi ima Trendmart d.o.o. sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o pogodbenih obdelovalcev je dostopna na spletni strani www.trendmart.si

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Trendmart d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče ali info@trendmart.si

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: info@trendmart.si

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Trendmart d.o.o. si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.trendmart.si

Reševanje pritožb

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu Trendmart d.o.o., Colnarjeva ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče. Trendmart d.o.o. rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: www.trendmart.si

Končne določbe

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni  www.trendmart.si

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Pravila nagradne igre začnejo veljati z začetkom nagradne igre, 13.3.2019

Ljubljana, dne: 12.3.2019                                                                                                 Trendmart d.o.o.