OBDAVČITEV IZPLAČIL PDPZ –  POKOJNINE, IZPLAČANE PO POKOJNINSKEM NAČRTU DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
Pojasnilo DURS, št. 4210-209/2007, 12. 6. 2007

Obdavčitev izplačil PDPZ je bolj podrobno opisana v odgovorih na spodnja vprašanja:

1. Katera je pravna podlaga za obdavčitev pokojnin iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 7. točki drugega odstavka 37. člena določa, da se za dohodek iz delovnega razmerja štejejo tudi pokojnine iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja razen izplačila odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakonom o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. Dohodek iz delovnega razmerja se po ZDoh-2 všteva med dohodek iz zaposlitve, ki ga izplačuje delodajalec. To pomeni, da se po določbah ZDoh-2 za delodajalca šteje tudi oseba, ki izplačuje pokojnine.

Kaj se šteje za pokojnino po ZDoh-2, kamor se všteva tudi dohodek, prejet na podlagi prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: PDPZ) v skladu z ZPIZ-1, je pojasnjeno v 40. členu. Zavarovancem iz navedenega zavarovanja lahko pripada pravica do dodatne starostne, invalidske ali družinske pokojnine v obliki mesečne pokojninske rente.

2. Kakšni sta davčna osnova in stopnja dohodnine za navedene pokojnine?
(Ta del pojasnila je veljal do 31. 12. 2010. Od 1. 1. 2011 se upošteva pojasnilo št. 4210-263/2011 z dne 31. 1. 2011)

Akontacija dohodnine od mesečnih pokojninskih rent, prejetih na podlagi PDPZ v skladu z ZPIZ-1, se izračuna po stopnji 25 odstotkov brez upoštevanja: 1/12 zneska olajšave iz 111. člena (splošna olajšava), prvega in drugega odstavka 112. člena (osebna olajšava za zavezanca invalida s 100-odstotno telesno okvaro in osebno olajšavo za zavezanca po dopolnjenem 65. letu starosti) in iz 114. člena tega zakona (posebna olajšava za vzdrževane družinske člane).

ZDoh-2 v 127. členu določa, kako se izračuna akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve. V skladu z navedenim členom je izračun akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, kamor se všteva tudi pokojnina, odvisen od tega, ali je dosežen pri delodajalcu (izplačevalcu), pri katerem zavezanec dosega pretežni del pokojnine (pri glavnem delodajalcu), ali pri delodajalcu (izplačevalcu), ki ni glavni delodajalec.

Glavni delodajalec oziroma izplačevalec je oseba, pri kateri zavezanec dosega pretežni del pokojnine (dohodka iz delovnega razmerja), zato ima zavezanec v smislu ZDoh-2 lahko samo enega glavnega delodajalca, ki ob izplačilu mesečnega dohodka izračuna akontacijo dohodnine ob upoštevanju dvanajstine letnih davčnih olajšav.

Glede na to, da član vzajemnega pokojninskega sklada ne more pridobiti pravice do dodatne starostne pokojnine, preden ne uveljavi pravice do pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja, se za glavnega izplačevalca pokojnine šteje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki izplačuje pokojnino iz obveznega zavarovanja. To pomeni, da se izplačevalec pokojninskih rent, doseženih na podlagi PDPZ, ne šteje za glavnega izplačevalca. Tako se akontacija dohodnine od pokojninskih rent PDPZ v skladu z ZPIZ-1 izračunava v skladu s šestim odstavkom 127. člena ZDoh-2. Navedeni člen določa, da se, če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove brez upoštevanja 1/12 zneska olajšave iz 111. člena (splošna olajšava), prvega in drugega odstavka 112. člena (osebna olajšava za zavezanca invalida s 100-odstotno telesno okvaro in osebno olajšavo za zavezanca po dopolnjenem 65. letu starosti) in iz 114. člena tega zakona (posebna olajšava za vzdrževane družinske člane).

Davčna osnova od pokojnin je opredeljena v tretjem odstavku 41. člena ZDoh-2, ki določa, da se v davčno osnovo od pokojnin iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

3. Kdo je zavezanec za plačilo akontacije dohodnine ob izplačilu dodatne pokojnine po ZPIZ-1?

V skladu s šesto točko 107. člena ZDoh-2 se dohodnina ne plačuje od izplačila odkupne vrednosti ob rednem prenehanju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi pridobitve pravice do pokojnine pod pogojem, da sredstva niso izplačana zavarovancu, temveč se v skladu s 352. in 353. členom ZPIZ-1 v enkratnem znesku prenesejo izplačevalcu pokojnine v imenu in za račun zavarovanca, ki sklene zavarovanje, po katerem zavarovanec pridobi pravico do dosmrtne mesečne pokojninske rente.

Kot je bilo pojasnjeno, pa se po ZDoh-2 obdavčijo pokojninske rente, ki jih je zavarovanec pridobil na podlagi PDPZ. Ob izplačilu mesečne pokojninske rente mora izplačevalec za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od navedenih rent. To pomeni, da se izplačevalec šteje za plačnika davka, kot to določa 58. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06). Šteje se, da je plačnik davka, ki je odtegnil davčni odtegljaj, davčni odtegljaj odtegnil v breme dohodka davčnega zavezanca.


Vir: Finančna uprava RS