OBDAVČITEV RENT PDPZ (PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA)

Obdavčitev rent PDPZ sledi v spodnji obravnavi DURS:

AKONTACIJA DOHODNINE OD POKOJNINSKE RENTE
Pojasnilo DURS, št. 4210-263/2011, 31. 1. 2011

V nadaljevanju je pojasnjeno obračunavanje in plačilo akontacije dohodnine ob izplačilu pokojninske rente.

Obdavčitev rent PDPZ – izplačila pokojninske rente iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ureja tretji odstavek 42. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6, 106/10), ki določa, da se v davčno osnovo všteva 50 % izplačane pokojninske rente. Navedena davčna obravnava se uporablja tudi za primerljive pokojninske rente, prejete iz tujine. Pri presoji, ali je dohodek, ki je prejet iz tujine, pokojninska renta, se za davčne namene smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji.

Stopnja akontacije dohodnine od pokojninske rente skladno s šestim odstavkom 127. člena ZDoh-2 znaša 25 %. Pri izračunu akontacije dohodnine se upoštevata 282. in 284. b člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.), 43/10, 97/10). Skladno z 282. in 284. b členom ZDavP-2 se od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, razen od dohodkov iz delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem davčni zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (glavni delodajalec), akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije ne presega 20 EUR.

Glede na navedena zakonska določila se akontacija dohodnine ne plača od pokojninskih rent izplačanih v znesku do 160 EUR.*

Od pokojninske rente v znesku nad 160 EUR pa se plača akontacija dohodnine po stopnji 25 %. V skladu z devetim odstavkom 127. člena ZDoh-2 je dana možnost, da se lahko akontacija dohodnine izračuna in plača po znižani stopnji, vendar ne nižji od 16 %. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni**.

Kot je že navedeno, se akontacija dohodnine od pokojninskih rent v znesku do 160 EUR ne plača, zato uveljavljanje znižane stopnje akontacije dohodnine ni smiselno niti ni potrebno v primerih, ko zavezanci prejemajo pokojninsko rento v višini do 160 EUR.

Za zavezance, ki prejemajo pokojninsko rento v višini nad 160 EUR, pa je smiselno, da znižano stopnjo akontacije uveljavijo le v primeru, če predhodno ocenijo, da bo akontacija dohodnine od pokojninske rente po stopnji 25 % previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da se v teh primerih ob upoštevanju zgoraj omenjenih določb glede oprostitve davčnega odtegljaja in akontacije dohodnine do zneska 20 EUR, znesek pokojninske rente, od katere ne bo plačila akontacije dohodnine, lahko še poviša. Ob tem je treba opozoriti, da se na ta način lahko le odloži obveznost plačila dohodnine, iz mesečne akontacije od pokojninske rente na letno odmero dohodnine od vsote vseh dohodkov zavezanca, pridobljenih v posameznem letu.

* V davčno osnovo se všteva 50 % pokojninske rente. Pri pokojninski renti v znesku 160 EUR je izračunana davčna osnova 80 EUR, izračunana akontacija dohodnine po stopnji 25 % od te osnove znaša 20 EUR.

** Postopek uveljavljanja znižane stopnje akontacije dohodnine ob izplačilu pokojninske rente.


Vir: Finančna uprava RS